Przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega przepisom UE.

Przysługują Ci niżej następujące prawa osobowe.

Należy pamiętać, że te prawa nie są bezwzględne, a w niektórych przypadkach podlegają warunkom określonym w obowiązującym prawie:

• Dostęp: masz prawo zażądać informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy twoje dane osobowe oraz uzyskać kopię tych danych osobowych.

• Sprostowanie: masz prawo zażądać sprostowania swoich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

• Sprzeciw: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, które opierają się na naszych prawnie w uzasadnionych przesłankach (jak opisano powyżej).

• Usunięcie: masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych (pod pewnymi warunkami).

• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:możesz zrezygnować z prawa do automatycznego przetwarzania danych, jeśli ta decyzja jest zgodna z prawem i nie ma skutków dotyczące ciebie.

• Ograniczenie: masz prawo poprosić nas o ograniczenie naszego przetwarzania Twoich danych osobowych, do czasu wskazanego przez Ciebie.

• Przenośność: masz prawo do odbioru osobistego informacji, które nam przekazałeś, w 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego tak by informacja ta została przekazana innej osobie, 
organizacji w określonych okolicznościach.

• Oprócz powyższego masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.